TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

Raseborg stad åtar sig att göra sin webbplats visitraseborg.com tillgänglig, i enlighet med Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen visitraseborg.com.

Raseborgs stads turismtjänsternas webbplats visitraseborg.com lanserades 19.2.2019 och utvecklas kontinuerligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är delvis förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102, till följd av de exempel på bristande förenlighet och undantag som förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med a. Lag om tillhandahållande av digitala tjänster:

Flera bilder på webbplatsen saknar alt-texter.

Text och bild som söks från eventz.today sidan saknar alt-texter.

Kontrasterna på en del av elementen på sidan uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Sökfunktionen och pilen saknar etikett.

Bristerna ses över och korrigeras senast den 31.12.2019.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 16.9.2019.

Beredningen av detta utlåtande har gjorts baserat på interngranskning. Verktyget http://wave.webaim.org användes för att analysera sidans tekniska uppbyggnad.

Utlåtandet sågs senast över den 20.9.2019.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Raseborgs stads intermistiska tillgänglighetsarbetsgrupp behandlar, bevakar och utvecklar tillgängligheten i stadens digitala tjänster. Tillgänglighetsutlåtandet granskas minst en gång om året.

Frågor, brister och utvecklingsförslag gällande tillgängligheten kan skickas till:raseborg@raseborg.fi eller kontakta stadens informatör tfn 019 289 2112.

Uppföljningsförfarande

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000


Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 256, 12.10.2018, s. 103).