Läppträskets kultur- och miljöstig

Längs den norra och nordvästra sidan av Läppträskets kultur- och miljöstig (ca 2,3 km) finns ett flertal fornlämningar och natursevärdheter. Vid stigen kan man till exempel bekanta sig med spår av mänsklig verksamhet från järnåldern som har bevarats i landskapet i kullarna vid åkrarna. Läppträsket är en av Nylands mest värdefulla fågelsjöar och från fågeltornet invid sjön kan man i synnerhet om vårarna beundra svanar och andra flyttfåglar. Runt stigen finns olika naturtyper som strandlundar, berg i skogar, odlingsmarker, ängar och lundar

Brobacka fornlämningar från järnåldern

I Brobacka finns flera fornlämningar från olika tidsåldrar. Här finns spår av bebyggelse som sträcker sig från järnåldern fram till början av 1900-talet. De äldsta fornlämningarna härstammar från den yngre romerska järnåldern (200–400 e.Kr.). I Brobacka finns flera kummel som härstammar från gamla gravar och ugnar. Dessutom finns på den södra kullen två fyrsidiga stensättningar, gravar från folkvandringstiden. I närheten finns spår av bosättning från historisk tid, nämligen grunden till ett torp och rester av byggnader som har hört till torpet. Ett spänne som daterats till merovingertiden (600-800 e.Kr.), det s.k. Karisspännet, hittades här och har använts som modell för Kalevala Korus Karisspänne.

Lilla Näsets grupp av fornlämningar och Stora Näsets brandgravfält från järnåldern

Nära strandlinjen vid Läppträsket höjer sig ett näs som är beklätt med blandskog. På denhär platsen finns Lilla Näsets fornämningar och runt omkring finns ett brandgravfält från folkvandringstiden (400–600 e.Kr.). Vid arkeologiska utgrävningar har man här hittat bl.a. tre spjutspetsar, keramik och brända benrester. Brandgravfältet vid Stora Näset är en backe som är täckt av tät blandskog och omgiven av gräsbevuxna åkrar men backkrönet är obevuxet.

Fågelbongarnas paradis

Läppträsket lockar fågelskådare året om för i området finns cirka 160 olika fågelarter av vilka cirka 100 häckar på området regelbundet. Under flyttningstiden växer antalet olika fågelarter eftersom området är en viktig vilo- och matplats under flyttningen. Man kan bonga fåglar från två olika fågeltorn. Läppträsket hör till Natura 2000-programmet och det riksomfattande programmet för skydd av fågelsjöar.

Läge och hur man hittar hit

I ingångshallen i Karis ABC-station finns en allmän informationstavla över området. Vid kulturstigen finns små infotavlor om fornlämningar och en infotavla över fågellivet finns i slutet av stigen som leder till fågeltornet.

Gångstigen som leder till Läppträsket startar vid Karis Shell och ABC - till väster om servicestationerna vid AD-Center. Riksväg 25 kan korsas genom en vägtunnel. Vid Läppträskets strand leder stigen mot öster till sevärdheter som finns utmärkta på infotavlan. 

Det är möjligt att beställa en guidning till Läppträsket som berättar om historia, arkeologi och ornitologi.

Kontakt

Hangövägen 3001
10320 Karis
Loading map...